Triển khai phần mềm rà soát quy định về kinh doanh trong tháng 5/2020

Website napmucmayintannoi.info có bài Triển khai phần mềm rà soát quy định về kinh doanh trong tháng 5/2020Theo kế hoạch cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh năm 2020, trong tháng 5/2020, hệ thống phần mềm thống kê, rà soát quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh sẽ được xây dựng xong và đưa vào sử dụng.

Theo kế hoạch cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động mua bán năm 2020, trong tháng 5/2020, hệ thống ứng dụng thống kê, rà soát quy định liên quan đến hoạt động buôn bán sẽ có xây dựng xong và đưa vào sử dụng.

Trong giai đoạn 2020 – 2025, Chính phủ đặt mục tiêu cắt giảm, đơn giản hóa tối thiểu 20% số quy định và cắt giảm ít nhất 20% kinh phí tuân thủ quy chế liên quan đến hoạt động kinh doanh (Ảnh: cchc.mard.gov.vn)

Ngày 12/5/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 68 về Chương trình cắt giảm, dễ dàng hóa quy chế liên quan đến hoạt động kinh doanh thời kì 2020 – 2025.

Chương trình được xây dựng với ý kiến lấy doanh nghiệp, người dân làm trung tâm, động lực phát triển kinh tế – xã hội của đất nước. Đồng thời thúc đẩy, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, người dân tham gia hoạt động kinh doanh. Chương trình sẽ giảm thời gian và chi phí cho doanh nghiệp, người dân trong việc tuân thủ các quy chế liên quan đến hoạt động kinh doanh.

Đồng thời, cắt giảm, đơn giản hóa ngay những quy chế chẳng cần thiết, không hợp lý, không hợp pháp, là rào cản, gây khó khăn cho hoạt động của kinh doanh của doanh nghiệp, người dân trong những văn bản hiện hành. Từ đó góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả và bảo hiểm mục đích quản lý nhà nước, thúc đẩy phát triển doanh nghiệp.

Theo Chương trình, mục đích trong giai đoạn 2020 – 2025 là cắt giảm, đơn giản hóa tối thiểu 20% số quy định. Ngoài ra, sẽ cắt giảm ít nhất 20% kinh phí tuân thủ quy chế liên quan đến hoạt động kinh doanh tại các văn bản đang có hiệu lực thi hành tính đến ngày 31/5/2020 được các bộ, ngành, cơ quan thống kê, tính kinh phí tuân thủ và ban bố lần thứ nhất (trước ngày 31/10/2020). Đồng thời, giảm tối hầu hết lượng văn bản hiện hành có quy chế liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng, Thủ tướng bộ phận ngang bộ, Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ.

Chương trình cũng hướng tới khống chế chặt chẽ việc ban hành văn bản có quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh trên cơ sở các quy chế pháp luật, nhất là các văn bản hành chính, Thông tư của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Nghị định của chính phủ. Ngăn chặn việc phát sinh những quy chế chẳng cần thiết, không hợp lý và gây khó khăn cho hoạt động buôn bán của doanh nghiệp, người dân.

Cùng với việc quy định cụ thể về độ rộng thực hiện, Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thời kì 2020 – 2025 cũng nêu rõ các trọng trách cơ bản, biện pháp chủ yếu cần tập thật thà hiện.

Trong đó, Chương trình xác định năm 2020 tập trung vào các trọng trách trọng tâm làm tiền đề cho các năm kế đến như: Xây dựng và dẫn vào sử dụng ứng dụng thống kê, rà soát quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh; Tập huấn, nâng lên năng lực cho những bộ, bộ phận ngang bộ, bộ phận thuộc Chính phủ thi hành thống kê, tính chi phí tuân thủ, rà soát, đánh giá quy chế liên quan đến hoạt động kinh doanh; Cập nhật đầy đủ dữ liệu và tính kinh phí tuân thủ các quy chế hiện hành liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc độ rộng chức năng của các bộ, bộ phận ngang bộ trên tất cả những lĩnh vực vào phần mềm thống kê, rà soát. 

Đồng thời, rà soát và kiến nghị cắt giảm, đơn giản hóa ngay những quy định không hợp lý, đang là rào cản, gây khó khăn cho hoạt động kinh doanh thuộc thẩm quyền quyết định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng các Bộ, Thủ trưởng bộ phận ngang bộ, trong đó ưu tiên nhóm quy chế liên quan đến kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất nhập khẩu.

Kế hoạch cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh năm 2020 được ban hành đi cùng Chương trình cũng đưa ra các mốc thời gian kết thúc và kết quả cần đạt được của các nhiệm vụ.

Theo đó, trong tháng 5/2020, Văn phòng Chính phủ chủ trì xây dựng, dẫn vào sử dụng hệ thống ứng dụng thống kê, rà soát quy chế liên quan đến hoạt động kinh doanh; biên soạn tài liệu hướng dẫn các bộ, ngành  triển khai thống kê, tính kinh phí tuân thủ, rà soát, đánh giá quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh.

Trong tháng 6/2020, việc kết nối, chia sẻ dữ liệu về điều kiện mua bán để hỗ trợ các bộ, cơ quan trong việc thống kê, cập nhật, bổ sung các quy định về điều kiện mua bán sẽ có hoàn thành. Tháng 6/2020 cũng chính là thời gian tổ chức các lớp tập huấn nâng lên năng lực cho các bộ, ngành thực hành thống kê, tính kinh phí tuân thủ, rà soát, đánh giá quy chế liên quan đến hoạt động kinh doanh.

Về cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường buôn bán bền chặt với thành lập Chính phủ điện tử, phát biểu tại hội nghị giữa Thủ tướng với những doanh nghiệp ngày 9/5/2020, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết, công tác này thời gian qua đã đạt được một số kết quả tích cực.

Theo thống kê của Văn phòng Chính phủ, tính từ đầu nhiệm kỳ Chính phủ khóa XIV đến nay, Chính phủ đã được cắt giảm, đơn giản hóa 3.893/6.191 điều kiện kinh doanh, 6.776/9.926 danh mục hàng hóa phải kiểm tra chuyên ngành và 30/120 thủ tục hành chính liên quan đến kiểm tra chuyên ngành. Tổng kinh phí xã hội để dành được từ việc cắt giảm, đơn giản hóa ước tính khoảng hơn 18 triệu ngày công/năm, tương đương hơn 6.300 tỷ đồng/năm.

Bên cạnh đó, hoạt động kiểm tra chuyên ngành đã có chuyển biến hùng cường về nhận thức theo chiều toàn diện, thực chất hơn. Nhiều bộ, cơ quan đã ban hành văn bản quy phi pháp luật để phân định đầu mối kiểm tra chuyên ngành, giảm chồng chéo về thẩm quyền. Trên cơ sở chỉ đạo của Thủ tướng, các bộ ngành đã có phương án giải quyết 1.501 mặt hàng có chồng chéo về thẩm quyền.

M.T

Từ khóa bài viết: napmucmayintannoi.info, chính phủ điện tử,chính quyền điện tử,cải cách hành chính,thủ tục hành chính,đơn giản hóa thủ tục hành chính,ứng dụng cntt,hệ thống thông tin,cơ sở dữ liệu,cntt

Bài viết Triển khai phần mềm rà soát quy định về kinh doanh trong tháng 5/2020 được tổng hợp và biên tập bởi: napmucmayintannoi.info. Mọi ý kiến đóng góp và phản hồi vui lòng gửi Liên Hệ cho napmucmayintannoi.info để điều chỉnh. napmucmayintannoi.info xin cảm ơn.

Bài Viết Liên Quan


Xếp Hạng

Bài Viết Khác