Từ khóa: Sửa lỗi file XML không hiển thị phân cách hàng ngàn