Từ khóa: Người dùng báo cáo iPhone XR đang gặp lỗi với một nhà mạng tại Anh