Từ khóa: kỹ thuật tổng hợp sóng mang băng tần dưới 6 GHz