Từ khóa: kiểm tra phần cứng hoạt động không ổn định