Từ khóa: iPhone thế hệ tiếp có thể mở khóa bằng lòng bàn tay