Từ khóa: Hiển thị mặc định 50 biểu tượng cảm xúc thường xuyên sử dụng với tweak MoreFrequentlyUsedEmojis