Từ khóa: Cristiano Ronaldo vẫn còn nghe nhạc trên chiếc iPod Shuffles có tuổi đời 10 năm