Từ khóa: cải tiến trình tải video trên YouTube và hỗ trợ nhập dữ liệu từ SoundCloud